Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa 

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm: Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất):( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )
- Xác định giá dự thầu;
- Sửa lỗi;
- Hiệu chỉnh sai lệch;
- Trừ giá trị giảm giá (nếu có);
- Chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có);
- Xác định giá trị ưu đãi (nếu có);
- So sánh giữa các hồ sơ dự thầu để xác định giá thấp nhất.

  • TAG :