Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp

GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin cần thiết khác.1. Giới thiệu về dự án

a) Dự án:

- Tên dự án

- Chủ đầu tư

- Nguồn vốn

- Quyết định đầu tư

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu

b) Địa điểm xây dựng

- Vị trí

- Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, đường giao thông…

c) Quy mô xây dựng

- Loại công trình và chức năng

- Quy mô và các đặc điểm khác

2. Giới thiệu về gói thầu

a) Phạm vi công việc của gói thầu

b) Thời hạn hoàn thành 

  • TAG :

Danh mục

Loading...