Về quy định Chỉ định thầu tại Điều 41 NĐ85/CP

Hỏi:

Về quy trình Chỉ định thầu (CĐT) quy định tại Điều 41 NĐ85/CP khoản 2 (quy trình rút gọn) không quy định phải thẩm định kết quả CĐT trước khi phê duyệt. Điều này có phù hợp với quy định của Luật đấu thầu (Điều 39) và Luật 38 (Điều 2 khoản 11)?

Trả lời:

Các quy định về áp dụng hình thức CĐT đã được điều chỉnh trong Luật số 38 và NĐ85/CP. Có 2 vấn đề liên quan tới CĐT:;
- Các trường hợp được áp dụng CĐT
- Quy trình thự hiện CĐT

1) Về các trường hợp được áp dụng CĐT Luật số 38 có điều chỉnh nội dung của Điều 20 Luật đấu thầu năm 2005. Theo đó, ngoài 4 trường hợp giữ nguyên như đề cập trong Luật đấu thầu thì trong Luật không quy định hạn mức (tiền) như trước đây mà giao cho chính phủ quy định các hạn mức được CĐT và các trường hợp CĐT do yêu cầu đặc biệt khác. Đây là cơ sở để có Điều 40 trong NĐ85/CP của chính phủ

2) Về quy trình thực hiện CĐT Nội dung này được giữ nguyên như trong Luật đấu thầu năm 2005. Theo đó (Điều 20 khoản 2 Luật đấu thầu) chính phủ có trách nhiệm ban hành quy trình thực hiện CĐT Đây là cơ sở để có Điều 41 NĐ85/CP với tiêu đề “Quy trình chỉ định thầu”. Tại Điều 41 đưa ra quy trình đầy đủ (khoản 1) và quy trình rút gọn (Khoản 2). Do là quy trình CĐT rút gọn nêu trong NĐ 85/CP không yêu cầu phải thẩm định kết quả CĐT như quy định đối với quy trình CĐT đầy đủ. Có thể vì gói thầu ≤ 500 triệu đồng thì việc thẩm định là không cần thiết. Việc này là thẩm quyền của chính phủ và hoàn toàn phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao. Mặt khác quy định đối với quy trình CĐT rút gọn là không mâu thuẫn với quy định trong Luật số 38 (Điều 2, khoản 11) bởi lẽ tại Điều 2 Khoản 11 quy định về “thẩm định kết quả đấu thầu”. Thuật ngữ “Kết quả đấu thầu” trong NĐ 85/CP chỉ đề cập tới khi nói về kết quả trng đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế. Đối với các hình thức còn lại (ngoài đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế) thì trong NDD85/CP sử dụng thuật ngữ “Kết quả Chỉ định thầu” (Điều 41) “Kết quả mua sắm trực tiếp” (Điều 42) “Kết quả chào hàng cạnh tranh” (Điều 43). Trong thông tư 08/BKH, ngày 21/04/2010 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, tại Điều 1 có ghi “thẩm định kết quả đấu thầu” là nói về các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Tóm lại trong Luật số 38 chỉ đề cập tới việc bắt buộc phải thẩm định kết quả chứ không đề cập tới thẩm định kết quả CĐT. Trong hoạt động đấu thầu thì đó là hai khái niệm khác nhau. Việc ban hành quy định của chính phủ tại khoản 2 Điều 41 Nghị định 85/CP là hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật