Công tác mua sắm trong Doanh nghiệp sử dụng vốn Nhà nước

Hỏi:

Hiện tại nhà máy mua vật tư phục vụ sản xuất theo hình thức chào giá cạnh tranh như sau:

-          Lấy 3 báo cáo của 3 đơn vị rồi so sanh về giá và trình để mua của đơn vị chào thấp nhất

-          Không lập Hồ sơ yêu cầu, không yêu cầu đơn vị cung cấp hang nộp hồ sơ đề xuất, không đăng báo như vậy có được không?

Trả lời

Tình huốn của bạn nêu ra cần được xác định có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu (quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu) hay không. Theo Điều 1, phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm các dự án:

  1. Sử dụng Vốn nhà nước tử 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển (trong NĐ 85/CP quy định tỉ trọng 30% xác định trên Tổng mức đầu tư hoặc Tổng vốn đầu tư của Dự án được duyệt).

  2. Sử dụng vốn Nhà nước mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị,,,

  3. Sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm tài sản nhằm phục vụ việc cải tạo, sửa chữa lớn tại Doanh nghiệp năm 2005 thì DNNN là doanh nghiệp trong đó Nhà nươc sở hữu trên 50% vốn điều lệ).

  4. Như vậy trường hợp của bạn nêu ra là mua sắm để phục vụ sản xuất (không phải nhằm mục tiêu đầu tư phát triển) nên dù sử dụng vốn nhà nước tới 100% thì cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật (căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu)


Do không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu nên Người có thẩm quyền của Doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp dưới thực hiện theo Luật Đấu thầu (như quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật Đấu thầu) hoặc cho phép thực hiện mua sắm không theo Luật Đấu thầu ở một số nội dung để đảm bảo việc chi tiêu mua sắm của doanh nghiệp là hiệu quả, kịp thời đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh nhưng đảm bảo cạnh tranh, minh bạch.

Trở lại tình huống của Bạn, trong trường hợp Người có thẩm quyền không yêu cầu mua sắm phải theo Luật đấu thầu thì các bước thực hiện có thể do Người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Còn nếu Người có thẩm quyền yêu cầu phải thực hiện mua sắm theo Luật Đấu thầu thì các công việc trong tình huống mà Bạn đã nêu là không phù hợp với quy định về đấu thầu. Chẳng hạn, trong Luật Đấu thầu quy định một hình thức lựa chọn nhà thầu là “chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa” (tại Điều 22) chứ không có hình thức “Chào giá cạnh tranh” như bạn nêu ra.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...