Giấy ủy quyền

Hỏi:

Chúng tôi tổ chức đồng thời 2 gói thầu MSHH (gói 1 và gói 2). Theo đó HSMT được phát hành cùng 1 ngày, mở thầu cả 2 gói thầu ngay sau thời điểm đóng thầu vào buổi sáng, chênh nhau 1 giờ. Có 1 nhà thầu tham dự nộp HSDT cho cả 2 gói thầu. Khi mở thầu gói 1, đơn dự thầu của nhà thầu lập theo Mẫu số 1 trong HSMT, được ký bởi phó giám đốc kèm theo giấy ủy quyền theo mẫu số 2 trong HSMT. Tuy nhiên, trong Giấy ủy quyền tại nội dung [ghi tên gói thầu] thì lại ghi “gói thầu số 2”

Xin hỏi HSDT của nhà thầu cho gói 1 có được coi là hợp lệ hay không? Có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung 1 Giấy ủy quyền khác để đảm bảo sự hợp lệ không?

Trả lời

Giấy ủy quyền (theo mẫu trong HSMT) của nhà thầu là cho gói thầu số 2 nên Giấy ủy quyền là hợp lệ đối với HSDT cho gói thầu 2. Còn giấy ủy quyền cho gói thầu 2 lại nằm trong HSDT cho gói thầu 1 thì làm cho đơn dự thầu đối với gói thầu 1 là không hợp lệ hoặc có thể coi như không có giấy ủy quyền. Như vậy, HSDT này (cho gói thầu 1) vi phạm điều kiện tiên quyết của HSMT là đơn đự thầu không hợp lệ nên HSDT cần được loại và không được xem xét tiếp.

Khi đánh giá HSDT, theo Luật Đấu thầu (Điều 36), nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT nhưng đảm bảo không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Trong Nghị định 85/CP, Chính phủ còn cho phép sau khi mở thầu thì nhà thầu được bổ xung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm (Điều 29)

Tuy nhiên, đơn dự thầu cuả nhà thầu lại không thuộc nhóm tài liệu được phép bổ sung nêu trên nên phải xem xét HSDT theo hiện trạng. Đơn dự thầu luôn thuộc 1 trong các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) của HSMT mà nếu nhà thầu không đáp ứng thì HSDT sẽ bị loại bỏ. Với các quy định hiện hành không thể yêu cầu nhà thầu bổ xung Giấy ủy quyền khác để đơn dự thầu là hợp lệ. Vì như vậy sẽ làm cho HSDT đang không hợp lệ trở thành hợp lệ, tức là thay đổi nội dung cơ bản của HSDT

Tuy nhiên đây chỉ là 1 sơ ý của nhà thầu nhưng lại rất nghiêm trọng, liên quan tới điều kiện tiên quyết. Đây là bài học cho nhà thầu, nhưng cũng là một cảnh báo về sự cẩn trọng đối với các nhà thầu khi chuẩn bị và noopk HSDT để tránh các sơ suất sau này có thể sảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng với hậu quả có khi còn nghiêm trọng hơn.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...