Điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Trong cơ chế thị trường, kỹ sư định giá là chức danh nghề nghiệp quan trọng. Các cá nhân này sẽ thực hiện việc xác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với từng giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, giúp chủ đầu tư kiểm soát chi phí có hiệu quả trong suốt quá trình đấu tư xây dựng nhằm đạt mục tiêu của dự án.

Vì vậy Bộ Xây dựng đã đưa ra những quy định về điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của các nhân, tổ chức hoạt động về tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều kiện về năng lực và kinh nghiệm:

1. Cá nhân hoạt động độc lập về tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

b) Có đăng ký kinh doanh hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 1: có ít nhất 5 kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

b) Tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2: có ít nhất 3 kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 hoặc 1 kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện xếp hạng thì được thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Phạm vi hoạt động:

1. Của cá nhân: Cá nhân có chứng chỉ kỹ sư định giá (tùy theo hạng năng lực) được thực hiện một hoặc một số công tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B; được thực hiện tất cả các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với dự án nhóm C, dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật.

2. Của tổ chức tư vấn:

- Hạng 1: Tổ chức tư vấn quản lý chi phí hạng 1 được thực hiện tất cả các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với những dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Hạng 2: Tổ chức tư vấn quản lý chi phí hạng 2 được thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng như tổ chức tư vấn quản lý chi phí hạng 1, trừ các công việc như: lập, thẩm tra tổng mức đầu tư; đánh giá hiệu quả của dự án; lập, thẩm tra dự toán công trình; lựa chọn nhà thầu; kiểm soát chi phí xây dựng công trình của những dự án quan trọng quốc gia.

Giá Xây dựng
  • TAG :

Danh mục

Loading...