Hiện tại, đơn vị làm thanh lý hợp đồng trước khi hết hạn bảo hành thì có vi phạm không ?

Hỏi:

Điều 59, khoản 3 Luật Đấu thầu có qui định “Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện xong trong thời hạn bốn mươi năm ngày kể từ khi chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng; trường hợp gói thầu thật sự phức tạp thì được phép kéo dài thời hạn thanh lý hợp đồng nhưng không quá chín mươi ngày” Hỏi: Hiện tại, đơn vị làm thanh lý hợp đồng trước khi hết hạn bảo hành thì có vi phạm không ?

Trả lời:

Hợp đồng là sự thỏa thuận văn bản giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu để thực hiện 1 phần công việc hay toàn bộ công việc (yêu cầu) của gói thầu. Hợp đồng là văn bản có giá trị pháp lý ràng buộc về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng phải thực hiện theo các điều khoản đã ký kết. Hợp đồng cũng là căn cứ để tiến hành việc thanh toán và bao gồm phân xử các tranh chấp xảy ra nếu có. Đối với các gói thầu lớn, phức tạp (xây dựng nhà máy điện, nhà máy xi măng, nhà máy thép…….cung cấp thiết bị chuyên dụng……….) trong hợp đồng thường yêu cầu nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành cho công trình, thiết bị, máy móc mà nhà thầu cung cấp trong thời hạn thông thường 12-24 tháng với giá trị 3-5 % giá trị hợp đồng (NĐ209/CP, ngày 16/12/2004) Như vậy chỉ sau khi hết thời gian bảo hành thì nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng mới kết thúc và khi đó 2 bên sẽ tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng để chấm dứt trách nhiệm các bên. Nếu tiến hành thanh lý hợp đồng trước khi hết hạn bảo hành như trường hợp của Bạn nêu ra thì khi sự cố xảy ra nhà thầu sẽ không có trách nhiệm khắc phục. Trong trường hợp như vậy nếu có thiệt hại cho Nhà nước thì người gây ra thiệt hại phải đền bù cho Nhà nước (Đ75 Luật Đấu thầu)./.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...