Hồ sơ của hợp đồng xây dựng gồm những gì ?

Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm: Hợp đồng xây dựng, các tài liệu kèm theo và tài liệu bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các tài liệu kèm theo và tài liệu bổ sung là bộ phận không tách rời của hợp đồng xây dựng. Tuỳ theo qui mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo và tài liệu bổ sung có thể bao gồm toàn bộ hay một phần các tài liệu sau:

 

1.Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu;


2. Điều kiện HĐ (điều kiện chung và điều kiện riêng của HĐ);


3. Đề xuất của nhà thầu;


4. Các chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện tham chiếu;


5. Các bản vẽ thiết kế,


6. Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán HĐ;


7. Bảo đảm thực hiện HĐ, bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác, nếu có;


8. Các tài liệu khác có liên quan.


Tuỳ từng HĐ cụ thể các bên tham gia HĐ thoả thuận thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu HĐ nếu giữa các tài liệu này có các qui định mâu thuẫn khác nhau.


Là cán bộ hợp đồng của Doanh nghiệp, bạn luôn cần chú ý danh mục các tài liệu trên để lưu vào trong cặp file cho đủ, phục vụ tốt cho công việc của mình.


Theo: kinhte.xaydung.gov.vn
  • TAG :

Danh mục

Loading...