Chi phí lựa chọn Nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu

Câu hỏi:

Theo khoản 1 điều 41 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP“V/v Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng”.Có quy định: Quy trình chỉ định thầu đối với các gói thầu > 150 triệu đồng gồm các bước:

-         Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu;

-         Chuẩn bị hồ sơ đề xuất

-         Đánh giá, xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu;

-          Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu;


Như vậy, chi phí để thực hiện các công việc nêu trên được tính như thế nào? Vì theo định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố kèm theo công văn số 1751/BXD-VP chỉ có định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng, áp dụng đối với trường hợp đấu thầu.”

Vấn đề bạn hỏi xin được trả lời:

Tại mục 3.1.4 – Phần 3 của Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình Công bố kèm theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn “Đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng chưa có định mức chi phí tại văn bản này – VB 1751 thì chi phí xác định bằng dự toán. Dự toán lập theo hướng dẫn của phụ lục kèm theo văn bản này”.

Vấn đề Bạn hỏi : lập và phát hành hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất là các công việc tư vấn đầu tư xây dựng chưa có định mức chi phí được công bố tại Văn bản số 1751/BXD-VP. Như vậy chi phí để thực hiện các công việc này được xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Văn bản số 1751/BXD-VP.

Việc thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu có thể vận dụng quy định chi phí thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.
  • TAG :

Danh mục

Loading...