Quy trình chỉ định thầu quy định tại Điều 41 NĐ85/CP xác định như thế nào?

Trong quy trình Chỉ định thầu (CĐT) Điều 41 NĐ85/CP có quy định “Chủ đầu tư phê duyệt HSYC và xác định một Nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm (NL&KN)…” (Điều 41 Khoản 1 Điểm a, tương tự ở Khoản 2 Điểm a).

Hỏi: Vậy quy trình xác định là như thế nào? Hồ sơ cần có nội dung gì?

Việc xác định Nhà thầu thực hiện trước hay sau khi phê duyệt HSYC?

Trả lời:

Quy trình thực hiện CĐT quy định tại Điều 41 NĐ85/CP bao gồm các bước như khi thực hiện đấu thầu. Bởi lẽ việc áp dụng hình thức CĐT cũng phải đảm bảo rằng đã chọn được Nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của BMT (các yêu cầu của gói thầu). Tuy nhiên vì CĐT là một hình thức lựa chọn đặc biệt nên quy trình thực hiện cũng có những nội dung khác với hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế. Theo đó, tại Điều 41 NĐ85/CP yêu cầu trước khi gửi HSYC thì Chủ đầu tư phải xác định một Nhà thầu có đủ NL&KN đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận HSYC.

Trong Nghị định không quy định chi tiết việc tiến hành xác định một Nhà thầu để gửi HSYC. Do vậy việc xác định Nhà thầu này là tùy thuộc vào Chủ đầu tư. Nếu Chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu, đã có Hợp đồng được ký thì hoàn toàn đủ thông tin để xác định một Nhà thầu đủ NL&KN đối với gói thầu. Trường hợp gói thầu là đặc thù, Chủ đầu tư có thể thông báo cho một số Nhà thầu để họ gửi Hồ sơ về NL&KN để xem xét, quyết định. Điều quan trọng là Chủ đầu tư phải hiểu rõ yêu cầu về NL&KN đối với gói thầu CĐT như thế nào là phù hợp để việc xác định một Nhà thầu là có cơ sở.

HSYC cho gói thầu áp dụng hình thức CĐT có những khác biệt so với HSMT (tham khảo mẫu HSYC Chỉ định thầu Xây lắp ban hành kèm theo TT04/BKH, ngày 1/2/2010 của Bộ KH&ĐT). Theo đó, trong HSYC có một nội dung yêu cầu về NL&KN dựa trên đặc thù của gói thầu. Với yêu cầu này về NL&KN thì Chủ đầu tư đủ cơ sở để xác định một Nhà thầu đáp ứng về NL&KN mà không cần có đầy đủ HSYC.

Như vậy việc xây dựng HSYC có thể được xây dựng trước hoặc sau khi xác định một Nhà thầu đủ NL&KN đối với gói thầu. Đây là một tài liệu độc lập phản ánh đầy đủ các yêu cầu cho một gói thầu (bao gồm yêu cầu về NL&KN đối với Nhà thầu). Nhưng trước khi xác định một Nhà thầu đủ NL&KN thì Chủ đầu tư phải làm rõ yêu cầu về NL&KN cho gói thầu cụ thể là gì để có cơ sở xác định một Nhà thầu đáp ứng rồi từ đó gửi HSYC để họ lập HSĐX./.

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...