Biểu giá chào hàng cho hàng hóa sản xuất, gia công trong nước

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA

SẢN XUẤT, GIA CÔNG TRONG NƯỚCSTT

Tên hàng hóa

Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm

Số lượng

Đơn giá (EXW)

Thành tiền
(4 x 5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

2

 

3

 

Hạng mục A

….

Hạng mục B

….

Hạng mục C

….

 

 

 

 

...............

 

...............

 

...............

 

...............

Cộng

...............

Thuế và phí các loại (1)

...............

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác liên quan đến vận chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT

...............

Tổng cộng

...............

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp cần thiết, chẳng hạn thực hiện ưu đãi trong đấu thầu quốc tế thì cần yêu cầu nhà thầu tách rõ thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) phải trả cho các bộ phận, linh kiện, nguyên liệu … để sản xuất hoặc lắp ráp hàng hóa.   

  • TAG :

Danh mục

Loading...