Mẫu báo cáo về thông tin của nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

MẪU BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 58/2008/NĐ-CP


ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ)
[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên dự án/Gói thầu]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày ....... tháng ....... năm ...............BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN

CỦA NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAMKính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Căn cứ hợp đồng đã ký giữa [ghi tên chủ đầu tư] và nhà thầu [ghi tên nhà thầu nước ngoài trúng thầu] để thực hiện gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] thực hiện tại [ghi địa điểm thực hiện gói thầu] với giá ký hợp đồng là [ghi giá hợp đồng đã ký], [ghi tên chủ đầu tư] báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư một số thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:

1. Tên Hợp đồng (số, ngày ký):.......................................................................................

2. Tên nhà thầu trúng thầu:..............................................................................................

3. Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch:..............................................................................................................................................

Số điện thoại:........................................... Fax:................................................

E-mail:................................................ Website (nếu có):................................................

4. Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ...........................

.........................................................................................................................................

Số điện thoại:........................................... Fax:.................................................

E-mail:................................................ Website (nếu có):................................................

5. Thời gian thực hiện gói thầu: từ ngày .... tháng .... năm ..... đến ngày .... tháng .... năm ..... [ghi theo thời gian thực hiện gói thầu trong hợp đồng đã ký].

6. Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:

Trong đó, cố vấn trưởng là: ..............; giám đốc dự án ...............; đội trưởng ...............;

.........................................................................................................................................

7. Tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của các cán bộ chủ chốt nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện gói thầu, bao gồm:

1)......................................................................................................................................

2)......................................................................................................................................

3)......................................................................................................................................


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ... (nếu có);

- Sở KH&ĐT Tỉnh/Tp ........
  • TAG :

Danh mục

Loading...