Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản

Trong công văn số 4730/BKH – QLĐT của Bộ KH&ĐT phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật  Bản (JICA) hoàn thành xây dựng và ban hành, công bố Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu liên quan đến các dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản.

Việc Việt  Nam công bố Quy tắc này là một hành động nhằm thực hiện cam kết giữa hai chính phủ hồi tháng 2 – 2009 về việc thống nhất thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong các dự  án ODA Nhật Bản.

Theo công văn, chủ đầu tư các dự án sử dụng ODA Nhật Bản có trách nhiệm thông báo quy tắc này cho các cá nhân tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu, gói thầu sử dụng ODA Nhật Bản hoặc thực hiện chức năng giám sát, quản lý quá trình đó biết và thực hiện, đồng thời lưu trữ hồ sơ các bản cam kết này theo quy định của pháp luật. Theo đó, cá nhân có trách nhiệm cam kết tuân thủ  Quy tắc bao gồm: Người quyết định đầu tư  hoặc người được uỷ quyền quyết định đầu tư , trường hợp là người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền quyết định đầu tư  của nhiều dự án sử dụng ODA Nhật Bản thì chỉ phải ký cam kết 1 lần đầu tiên; Cá nhân đại diện hợp pháp của chủ đầu tư, cá nhân có liên quan thuộc tổ chức của chủ đầu tư, cá nhân đại diện hợp pháp của bên mời thầu, cá nhân có liên quan thuộc tổ chức của bên mời thầu; Cá nhân là thành viên của tổ chuyên gia đấu thầu; Cá nhân đại diện hợp pháp của nhà thầu bao gồm cả nhà thầu tư vấn, cá nhân có liên quan thuộc tổ chức của nhà thầu, nhà thầu là cá nhân, các cá nhân khác có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bản cam kết này là cơ sở để cá nhân liên quan cam kết tuân thủ trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu đối với các gói thầu có sủ dụng vốn ODA Nhật Bản nhằm: đưa ra những chuẩn mực đạo đức và ứng xử tối thiểu cho các cá nhân trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc thực hiện chức năng giám sát, quản lý quá trình đó; công khai hoá những chuẩn mực và yêu cầu cụ thể về đạo đức và ứng xử trong quá trình lựa chọn nhà thầu; nâng cao tính chuyên nghiệp trong đấu thầu; tăng cường hiệu lực của các quy tắc ứng xử khác có thể có giữa các thành viên của hiệp hội nghề nghiệp có liên quan.
  • TAG :

Danh mục

Loading...