Thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng Hỏi: Điều 59, khoản 3 Luật Đấu thầu có quy định “Việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện xong trong thời hạn bốm mươi năm ngày kể từ khi chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng; trường hợp gói thầu thật sự phức tạp thì được phép kéo dài thời hạn thanh lý hợp đồng nhưng không quá chin mươi ngày”. Vậy nếu đơn vị làm thanh lý hợp đồng trước khi hết hạn bảo hành thì có vi phạm không? Trả lời: Hợp đồng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu để thực hiện 1 phần công việc hay toàn bộ công việc (yêu cầu) của gói thầu. Hợp đồng là văn bản có giá trị pháp lý ràng buộc về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng theo các điều khoản đã ký kết. Hợp đồng cũng là căn cứ để tiến hành việc thanh toán và để phân xử các tranh chấp xảy ra nếu có. Đối với các gói thầu lớn, phức tạp (xây dựng nhà máy điện, nhà máy xi măng, nhà máy thép… cung cấp thiết bị chuyên dụng..) trong hợp đồng luôn yêu cầu nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành cho công trình, thiết bị, máy móc mà nhà thầu cung cấp trong thời hạn thông thường từ 12 đến 24 tháng với giá trị 3-5% giá hợp đồng (NĐ 209/CP, ngày 16/12/2004). Trong mẫu hợp đồng thuộc các Mẫu HSMT do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành đều có 1 điều quy định về bảo hành (ví dụ tại Điều 28 Điều kiện chung của mẫu HSMT MSHH, Điều 26 Điều kiện chung của Mẫu HSMT XL). Như vậy chỉ sau khi hết thời gian bảo hành thì nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng mới kết thúc và khi đó 2 bên sẽ tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng để chấm dứt trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên. Nếu tiến hành thanh lý hợp đồng trước khi hết hạn bảo hành như trường hợp của bạn nêu ra thì sau khi sự cố xảy ra sau đó nhà thầu sẽ không có trách nhiệm khắc phục (nghĩa vụ bảo hành). Trong trường hợp như vậy nếu có thiệt hại cho nhà nước thì người gây thiệt hại phải đền bù cho nhà nước (Đ 75 Luật đấu thầu). Như vậy, việc thanh lý hợp đồng trước khi hết hạn bảo hành là không nên, dễ gây rủi ro và làm mất ý nghĩa của công việc này.
  • TAG :

Danh mục

Loading...