Tư cách tham dự đấu thầu của nhà thầu đối với gói XL quy mô nhỏ

Hỏi:

Đối với gói thầu xây lắp (quy mô nhỏ) đơn giản, khi lập HSMT không cho phép các nhà thầu tham dự dưới hình thức liên danh. Điều này hợp lý không? Hay bắt buộc trong HSMT phải dành cho nhà thầu sự tự do lựa chọn tham gia hoặc độc lập liên danh

Trả lời

Hiện tại đã có Mẫu HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ ban hành kèm theo TT02/BKH , ngày 19/1/2010 (Mẫu năm 2010) của Bộ KH&ĐT. Đây là mẫu HSMT xây dựng trên cơ sở NĐ 85/CP với quy định gói thầu XL quy mô nhỏ có giá gói thầu ≤8 tỷ đồng. Mẫu này thay cho mẫu HSMT gối thầu XL quy mô nhỏ trước đây ban hành kèm theo QĐ 1744/BKH, ngày 29/12/2008 (Mẫu năm 2008) của Bộ KHĐT, với quy định gói thầu XL quy mô nhỏ có giá trị gói thầu < 3 tỷ đồng.

Trong mẫu 2008 với giá gói thầu < 3 tỷ đồng nên tại Mục 2 quy định điều kiện tham gia đấu thầu của Nhà thầu là “chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập”. Nghĩa là không cho phép nhà thầu được tham gia với tư cách liên danh.

Tuy nhiên trong  Mẫu 2010 với giá gói thầu ≤ 8 tỷ đồng cũng tại Mục 2 quy định đối với nhà thầu “chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách là Nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh”. Với quy định “mở” trong mẫu 2010 thì về việc quyết định cho phép nhà thầu tham gia dưới hình thức độc lập hay liên danh là thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư, tùy thuộc vào đặc thù của gói thầu, nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu tham gia để tăng cường tính cạnh tranh, mang lại hiệu quả cho đồng tiền Nhà nước.

Đối với gói thầu XL quy mô nhỏ, đơn giản mà thấy rằng việc nhà thầu thực hiện Hợp đồng dưới hình thức liên danh không cần thiết, thậm chí bất lợi thì có thể yêu cầu nhà thầu chỉ được tham gia với tư cách là nhà thầu độc lập (cũng như trước đây đã quy định trong mẫu 2008)

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...