Về mua sắm trực tiếp

Hỏi

Căn cứ kết quả đấu thầu rộng rãi và hợp đồng trước đó. BMT mời nhà thầu trúng thầu là nhà thầu độc lập tiếp tục cung cấp hàng hóa theo hình thức mua sắm trực tiếp (MSTT)

Nhà thầu này đề nghị sẽ liên danh với 1 nhà thầu khác để cung cấp hàng. Có thể chấp nhận đề nghị này của nhà thầu không?

Trả lời

Hình thức MSTT được coi là 1 trong các hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt, do đó khi áp dụng đòi hỏi phải đáp ứng được một số yêu cầu được quy định tại Điều 21 Luật đấu thầu và Điều 42 NĐ 85/CP. Theo đó, điều quan trọng khi áp dụng hình thức lựa chọn này là phải đảm bảo đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng MSTT không vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu đã ký trước đó, phải mời nhà thầu trước đó đã lựa chọn thong qua đấu thầu (rộng rãi hoặc hạn chế) và thời gian 6 tháng được tính từ khi ký hợp đồng gốc đến khi kết quả MSTT được phê duyệt

Như vậy khi xây dựng KHĐT để để nghị được áp dụng hình thức MSTT cũng như khi thực hiện KHĐT đã phê duyệt cho phép áp dụng MSMT đều phải đảm bảo các quy định nêu trên

Trở lại tình huống do bạn nêu ra, trong hợp đồng đã ký trước đó qua đấu thầu rộng rãi hặc hạn chế là nhà thầu độc lập ví dụ tên là A thì nhà thầu được mời để áp dụng MSTT phải là A. Bởi lẽ, thông qua đấu thầu, qua đánh giá, thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu thì nhà thầu A đã được đánh giá đầy đủ. Còn trường hợp một nhà thầu mới (ví dụ nhà thầu liên danh giữa A và B) thì thành viên mới của liên danh (nhà thầu B) này chưa được đánh giá đầy đủ, do vậy không đủ cơ sở để khẳng định rằng nhà thầu liên danh này đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Tóm lại, khi áp dụng MSTT mà nhà thầu được mời không phải là nhà thầu đã ký hợp đồng trước đó như trường hợp của bạn nêu ra là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...