Đề nghị làm bảo lãnh thầu


ĐỀ NGHỊ LÀM BẢO LÃNH DỰ THẦU


                                    Kính gửi:  Phòng Tài chính Kế toán


 


Hiện nay, đơn vị (nêu tên đơn vị) đang chuẩn bị hồ sơ dự thầu gói thầu ........................ đã được Tổng Giám đốc phê duyệt phương án kinh doanh sơ bộ số ......../BĐH... ngày ... tháng ... năm....


Kính đề nghị phòng Tài chính Kế tóan cung cấp một Bảo lãnh ngân hàng và thư xác nhận cung cấp tín dụng (nếu hồ sơ yêu cầu) với nội dung sau:


·          Tên nhà thầu                                 : Tên nhà thầu (nếu liên danh phải ghi tên liên danh)


·          Nội dung                                       : Bảo lãnh dự thầu


                                                              : Thư xác nhận cung cấp tín dụng (ghi giá trị nếu có)


·          Tên đơn vị thụ hưởng                  : Tên bên mời thầu


·          Địa chỉ đơn vị thụ hưởng            : Địa chỉ bên mời thầu.


·          Tên gói thầu                                  ........................................................................................


....................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................


·          Số tiền bảo lãnh                           : .................................... VN đồng   


       Bằng chữ                                      : ........................................................................................


·          Thời hạn bảo lãnh                        : .......... ngày kể từ ngày ../../..


·          Các tài liệu kèm theo                  :         


            + PAKD sơ bộ;


+ Thư mời thầu và các dữ liệu của HSMT;


            + Mẫu bảo lãnh dự thầu;


            + Thỏa thuận liên danh (nếu có).


Ghi chú: Phải có chữ ký của giám đốc ngân hàng, nếu là phó giám đốc Ngân hàng ký thì phải có uỷ quyền của giám đốc ngân hàng

PHÒNG TCKTPHÒNG TTĐTGIÁM ĐỐC BĐHXL SỐ......ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ Ý kiến của phòng tiếp thị:


   Đồng ý.


  Không đồng ý (kèm theo báo cáo chi tiết).


 


 


 


 


 Ý kiến của giám đốc Ban:


Đồng ý 


 Không đồng ý (kèm theo báo cáo chi tiết).


 


 (Ký tên, đóng dấu)Ngày       /         / 200Ngày       /        / 200Ngày       /        / 200Ngày       /         / 200  

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...