Mỗi gói thầu 1 hồ sơ thầu

MỖI GÓI THẦU CHỈ CÓ 1 HỒ SƠ MỜI THẦU
Tình huống: Mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầu
Điều 6 khoản 4 Luật Đấu thầu (LĐT) có ghi “Mỗi gói thầu chỉ có 1 hồ sơ mời thầu và được tiến hành đấu thầu 1 lần”. Điều 4, khoản 24 LĐT có định nghĩa: “Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu….”. Như vậy mỗi gói thầu chỉ có 1 Hồ sơ mời thầu (HSMT) và 1 hồ sơ chỉ được lập cho 1 gói thầu.
Trả lời:


Sự khác nhau cơ bản giữa hoạt động đầu tư và hoạt động đấu thầu là ở chỗ việc đầu tư là xét cho 1 Dự án (thông qua quyết định đầu tư), còn đấu thầu (hay lựa chọn nhà thầu) là cho 1 gói thầu. Thông thường để thực hiện, Dự án được chia thành nhiều gói thầu (DVTV, MSHH, XL, EPC…..) và trường hợp đặc biệt 1 Dự án chỉ có 1 gói thầu. Nội dung này được thể hiện rõ ở Điều 4 khoản 20, Điều 6 LĐT. Đồng thời trong LĐT (Điều 6 khoản 4 qui định: Mỗi gói thầu chỉ có 1 HSMT và được tiến hành đấu thầu 1 lần).

Khi đã có 1 gói thầu được phê duyệt trong KHĐT thì việc thực hiện đấu thầu (lựa chọn nhà thầu) chỉ được làm 1 lần, không thể tuần này tổ chức đấu thầu cho 1 phần của gói thầu, tuần sau lại đấu thầu cho phần tiếp theo, tức là chỉ với 1 HSMT. Nếu việc thực hiện đấu thầu (lựa chọn nhà thầu) không thành công thì mọi công việc lại phải bắt đầu lại từ đầu. Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền để xem xét quyết định điều chỉnh cho phù hợp. Chẳng hạn cần điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu, điều chỉnh giá gói thầu, quy mô, thời gian.…để có cơ sở pháp lý cho công việc tiếp theo và cũng để đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu là thành công.

Tuy nhiên trong trường hợp 1 gói thầu lại gồm nhiều phần (công việc) độc lập (được gọi là lô) thì trong HSMT có thể cho phép nhà thầu chào cho từng phần (từng lô) để nâng cao tính cạnh tranh. Khi đó nhà thầu tham gia chỉ cho 1 lô nào đó thì vẫn phải mua HSMT cho cả gói vì chỉ có 1 HSMT. Để thực hiện theo hình thức này thì ngoài đặc thù của gói thầu, chúng ta phải nêu ngay trong KHĐT (Điều 10 NĐ85/CP) và việc thực hiện lựa chọn nhà thầu cần nghiên cứu (Điều 70 Khoản 4 NĐ85/CP) .

Qua câu hỏi mà bạn nêu ra thì điều đáng lưu ý là định nghĩa về HSMT (Điều 4 khoản 24 LĐT). HSMT chỉ được dùng trong 2 hình thức lựa chọn nhà thầu là Đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế, đó là những hình thức thông dụng, phổ biến, cạnh tranh do đó mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Còn đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu còn lại (như chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh….) thì gọi là Hồ sơ yêu cầu (thay cho HSMT). Mỗi thuật ngữ (ngôn từ) đều có giá trị pháp lý tương ứng, do vậy cần phân biệt rõ./.
  • TAG :

Danh mục

Loading...