Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (thay thế các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP)

1. Thay đổi mức vốn của một số dự án

2. Bổ sung quy định để làm rõ phạm trù về Chủ đầu tư

3. Quy định cụ thể hơn trong trường hợp dự án không có trong quy hoạch

4. Sửa đổi quy định về:

+ Thẩm quyền và nội dung thẩm định dự án

+ Thẩm quyền và nội dung thẩm định thiết kế cơ sở

+ Thẩm quyền phê duyệt dự án

5. Đơn giản quy trình xem xét báo cáo đầu tư

6. Bổ sung quy định giám sát, đánh giá đầu tư

7. Thay đổi quy mô lập  Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật

8. Bổ sung quy định thi tuyển thiết kế kiến trúc

9. Bổ sung quy định điều chỉnh dự án

10. Sửa đổi quy định liên quan đến thiết kế công trình

11. Bổ sung quy định liên quan đến giấy phép xây dựng

12. Thay đổi quy mô không phải thành lập ban quản lý dự án

13. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác

Nếu công việc của bạn có liên quan đến một trong các vấn đề trên thì chú ý đọc trước các điều khoản tương ứng trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.

Tham khảo bài giản QLDA của Ths. Lê  Văn Cư – Phó Viện trưởng  Viện Kinh tế xây dựng
  • TAG :

Danh mục

Loading...