Trình tự thực hiện đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh

Trình tự thực hiện đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh Đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh

a) Trình tự thực hiện:

            Bước 1: Chuẩn bị cho đấu thầu

 - Chủ đầu tư (Sở GD&ĐT) chuẩn bị hồ sơ theo quy định trình Sở KH&ĐT, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm bằng hình thức chào hàng cạnh tranh.

- Sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ chào giá.

- Chủ đầu tư đăng thông tin trên báo đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu để các nhà thầu quan tâm tham dự.

- Nhà thầu có nhu cầu gởi báo giá đến bên mời thầu bằng cách gởi trực tiếp, gởi qua đường bưu điện hoặc fax. Mỗi nhà thầu chỉ được gởi một báo giá.

            Bước 2: Đánh giá hồ sơ báo giá

 Chủ đầu tư  thực hiện việc đánh giá hồ sơ theo đúng quy định:

- Kiểm tra nội dung về mặt kỹ thuật và đơn giá

- Cập nhật năng lực nhà thầu

- Đánh giá tiến độ thực hiện

Lập báo cáo kết quả mua sắm chào hàng cạnh tranh.

            Bước 3: Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả mua sắm chào hàng cạnh tranh

Trên cơ sở báo cáo kết quả mua sắm chào hàng cạnh tranh, chủ đầu tư trình Sở KH&ĐT và UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng thầu đối với gói thầu có giá từ 1 tỷ đồng trở lên; chủ đầu tư phê duyệt kết quả trúng thầu đối với gói thầu có giá dưới 1 tỷ đồng.

b) Cách thức thực hiện:

Việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 22 của Luật đấu thầu.

- Sở giáo dục lập thủ tục trình Sở KH-ĐT và UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, khi kế hoạch đấu thầu được UBND tỉnh phê duyệt, Sở giáo dục đăng tải thông tin đấu thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng, sau thời hạng tối thiểu 5 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên, bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu để đảm bảo nhận được ít nhất 3 báo giá từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị báo giá tối thiểu 3 ngày.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

-Hồ sơ năng lực nhà thầu.

-Biểu chào giá.

-Yêu cầu về kỹ thuật, số lượng, tiến độ cung cấp và hợp đồng.

-Bảo lãnh dự thầu (10% giá trị gói thầu).

* Số lượng hồ sơ: Nhà thầu chuẩn bị 03 bộ hồ sơ đề xuất giá (lưu tại Sở 01 bộ bản chính và 2 bộ bản sao trỉnh Sở KH&ĐT, UBND tỉnh phê duyệt)

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định ngày, thực tế giải quyết khoảng 01 tháng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng KHTC, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trúng thầu.

h) Lệ phí (nếu có): Tuỳ từng gói thầu nhưng không quá 01 triệu đồng/hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu chào giá.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành Luật đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng.
  • TAG :

Danh mục

Loading...