Về việc ký hợp đồng đối với nhà thầu là liên danh

Hỏi: Tại khoản 2 Điều 46 Luật đấu thầu năm 2005 khi đề cập về nguyên tắc xây dựng hợp đồng quy định “Trường hợp là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng ký với chủ đầu tư phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia liên danh” Theo mục 3.7 của Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, có nêu: Trường hợp là nhà thầu liên danh thì các thành viên trong liên danh phải có thỏa thuận liên danh, trong hợp đồng phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia liên danh; Trương hợp các thành viên trong liên danh thỏa thuận ủy quyền cho một nhà thầu đứng đầu liên danh ký hợp đồng trực tiếp với bên giao thầu, thì nhà thầu đứng đầu liên danh ký hợp đồng với bên giao thầu. Thực hiện theo TT06/BXD thì có trái với Luật đấu thầu không? Trả lời: Câu hỏi nêu trên phản ánh đúng thực trạng về các quy định của nhà nước. Việc có mâu thuẫn trong 1 số văn bản cũng là việc khó tránh khỏi. Chính vì vậy nhà nước có ban hành “ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật”. Theo đó, nếu cùng 1 vấn đề mà có quy định khác nhau thì phải lấy văn bản có tính pháp lý cao nhất làm cơ sở. Ví dụ có sự khác nhau giữa các luật và Nghị định thì lấy nội dung quy định trong Luật làm cơ sở, khác nhau giữa Nghị định và Thông tư thì lấy quy định trong Nghị định làm cơ sở. Đồng thời cũng quy định rằng cùng 1 nội dung nằm ở 2 văn bản (ngang nhau về tính pháp lý) nhưng được ban hành tại hai thời điểm khác nhau thì nội dung quy định trong văn bản ban hành sau sẽ thay thế cho nội dung trong văn bản ban hành trước đó. Với quy định như vậy thì trong trường hợp nêu trên có sự khác nhau giữa quy định trong Luật và Thông tư thì phải thực hiện theo quy định của Luật, cụ thể là Luật đấu thầu. Đáng ra, những mâu thuẫn luật pháp như đã đề cập phải được các cơ quan giám sát của nhà nước phát hiện và xử lý kịp thời. Việc này có vẻ như còn chưa đáp ứng tình hình thực tế. Mặt khác khi thực hiện đáu thầu để lựa chọn nhà thầu thì chúng ta đề thực hiện theo mẫu HSMT do Bộ KH&ĐT ban hành theo chức năng. Trong các mẫu này được xây dựng dựa trên căn cứ pháp lý là Luật đấu thầu (năm 2005), Luật sửa đồi số 38 (năm 2009) và NĐ 85/Cp (năm 2009, hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng) Trong các Mẫu HSMT (trong đó có mẫu hợp đồng) không đề cập tới TT06/BXD nên không có căn cứ để thực hiện theo thông tư này. Trường hợp khi xây dựng HSMT muốn áp dụng TT06/BXD thì phải nói rõ, để được thẩm định, phê duyệt trước khi ban hành, phát hành. Tuy nhiên cũng lưu ý TT06/BXD, ngày 25/07/2007 là hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng trên cơ sở NĐ 99/CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ, nhưng hiện tại đã có NĐ 112/CP ngày 14/12/2009 và NĐ 48/CP, ngày 7/5/2010 được ban hành để thay thế NĐ 99/CP, do vậy TT06/BXD về mặt pháp lý là không còn hiệu lực thi hành. Trong NĐ 48/CP về hướng dẫn trong hoạt động xây dựng tại khoản 4 Điều 6 quy định “Trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì thành viên trong liên danh phải có thỏa thuận liên danh, trong hợp đồng phải có chữ ký của tất cả các thành viên trong liên danh”. Như vậy, tại thời điểm hiện tại vấn đề mà bạn đề cập là đã có quy định thống nhất.
  • TAG :

Danh mục

Loading...