Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

KÊ KHAI NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KINH DOANH CHÍNH 1. Tên nhà thầu: __________________________________________________

Địa chỉ: ________________________________________________________

2. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính

a. Sản xuất:

-

-

(2) từ năm:

   từ năm:

đến năm:

đến năm:

b. Kinh doanh:

-

-

(3) từ năm:

   từ năm:

đến năm:

đến năm:

3. Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính trong ____ (4) năm gần đây:

a. Sản xuất:

b. Kinh doanh:

4. Tổng số lao động hiện có:

a. Trong lĩnh vực sản xuất:

Trong đó, cán bộ chuyên môn: (5)

b. Trong lĩnh vực kinh doanh:

Trong đó, cán bộ chuyên môn: (5)

 

 

____, ngày ___tháng ___ năm ___
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

Ghi chú:

(1) Trường hợp gói thầu có tiến hành sơ tuyển, thì cần yêu cầu nhà thầu cập nhật các thông tin vào biểu này.

(2) Ghi lĩnh vực sản xuất chính.

(3) Ghi lĩnh vực kinh doanh chính.

(4) Ghi số năm cụ thể căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu (thông thường từ 3 đến 5 năm; đối với gói thầu quy mô nhỏ thì có thể quy định ít hơn 3 năm trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của dự án).

(5) Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu mà nêu yêu cầu cụ thể về cán bộ chuyên môn như: số lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, trình độ chuyên môn…       

  • TAG :

Danh mục

Loading...