Xác định giá đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp

NỘI DUNG XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ

Căn cứ tính chất của từng gói thầu mà quy định các yếu tố để xác định giá đánh giá theo Bảng dưới đây cho phù hợp.
Stt Nội dung Căn cứ xác định
1 Xác định giá dự thầu Theo Mục 28 Chương I
2 Sửa lỗi Theo Mục 29 Chương I
3 Hiệu chỉnh các sai lệch Theo Mục 30 Chương I
4 Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch Tổng của giá trị các nội dung:(1) + (2) + (3)
5 Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) Giá trị nội dung (4) – giá trị giảm giá (nếu có)
6 Chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) sang một đồng tiền chung (nếu có) Theo Mục 31 Chương I
7 Đưa các chi phí về một mặt bằng so sánh theo các yếu tố (1)dưới đây:a) Các điều kiện về mặt kỹ thuật

- Tiến độ thực hiện

- Chi phí quản lý, vận hành

- Chi phí bảo dưỡng

- Các yếu tố kỹ thuật khác

b) Điều kiện tài chính, thương mại

c) Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế (nếu có)

d) Các yếu tố khác
Theo Mục 28 Chương I
8 Giá đánh giá Tổng giá trị nội dung (5) hoặc (6) (trường hợp cần chuyển đổi giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch về một đồng tiền chung) + giá trị nội dung (7)

Ghi chú:

(1) Các yếu tố tại khoản này phải được quy đổi thành tiền để xác định giá đánh giá và phải nêu rõ cách tính căn cứ vào các điều kiện về mặt kỹ thuật có thể tính toán và lượng hóa yếu tố kinh tế, kỹ thuật. Căn cứ tính chất của gói thầu mà lựa chọn các yếu tố đưa về một mặt bằng cho phù hợp. Trường hợp không có các yếu tố cần thiết để đưa về một mặt bằng thì ghi rõ giá đánh giá chính là giá dự  thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

 
  • TAG :

Danh mục

Loading...