Xử lý khối lượng thiếu giữa HSMT và thiết kế được duyệt thế nào?

Tình huống:

Nhà thầu xây dựng (NT) A nhận được thông báo trúng thầu thi công một gói thầu xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói. Khi tiến hành thương thảo giữa hai bên và hoàn thiện hợp đồng thì phát hiện khối lượng theo hồ sơ mời thầu thiếu nhiều so với thiết kế được duyệt.

Hỏi: Xử lý khối lượng thiếu này như thế nào ?

Trả lời:

+ Căn cứ cần chuẩn bị:

- Luật đấu thầu, điều 46 – Nguyên tắc xây dựng hợp đồng, khoản 4

- Nghị định 58/2008/NĐ-CP, điều 48 – Hình thức hợp đồng trọn gói, khoản 2

+ Lý giải:

- Khoản 4, điều 46, luật đấu thầu quy định: Trường hợp phát sinh khối lượng công việc hoặc số lượng hàng hoá nằm ngoài phạm vi HSMT dẫn đến giá HĐ vượt giá trúng thầu thì phải được người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều cần lưu ý là việc xử lý này phải đảm bảo không vượt Tổng mức đầu tư đã duyệt.

- Khoản 2, điều 48, NĐ58 hướng dẫn việc thương thảo hoàn thiện HĐ trọn gói xây lắp như sau:

Đối với công việc xây lắp, trước khi ký kết hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu NT (bao gồm cả NT được chỉ định thầu) hoặc CĐT phát hiện bảng khối lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa chính xác, CĐT cần báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bổ sung khối lượng công việc để đảm bảo phù hợp với thiết kế. Trường hợp cần cắt giảm khối lượng công việc (do tính thừa chẳng hạn) để đảm bảo phù hợp với thiết kế thì CĐT không cần báo cáo người có thẩm quyền. Tức là tăng thì phải báo xem xét, giảm thì cứ tự quyết.

+ Bàn thêm:

Đối với công việc xây lắp thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói, sau khi hợp đồng được ký kết, khối lượng công việc thực tế NT đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (dù nhiều hơn hay ít hơn khối lượng nêu trong hợp đồng) sẽ không làm ảnh hưởng tới số tiền mà chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu. Nhưng CĐT phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp có thất thoát xảy ra (do tính toán sai số lượng, khối lượng công việc) thì cá nhân, tổ chức thuộc CĐT làm sai có trách nhiệm phải đền bù và bị xử lý theo quy định của pháp luật (các bác CĐT chú ý khi lựa chọn các tư vấn có năng lực kém do có “quan hệ” nhé, hậu quả khó lường).

Tham khảo báo đấu thầu.
  • TAG :

Danh mục

Loading...