Nghị định đấu thầu

Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
Thời hạn đăng tải thông tin đấu thầu
  • Nghị định đấu thầu
  • 22 tháng 8, 2014

Quy định về thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu ( Theo nghị định 63/2014 về đấu thầu)

Đăng tải thông tin về đấu thầu
Đăng tải thông tin về đấu thầu
  • Nghị định đấu thầu
  • 22 tháng 8, 2014

Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu ( Nghị định 63/2014 về đấu thầu) 1. Trách nhiệm cung cấp thông tin: a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật