Lập hồ sơ mời thầu

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: a) Kiểm ...

Lập hồ sơ mời thầu
Lập hồ sơ mời thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu 1. Căn cứ lập hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này. 2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và ...

Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) trong đấu thầu rộng rãi Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa ...

Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
Dịch vụ tư vấn đấu thầu xây lắp trong hồ sơ mời thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

Dịch vụ tư vấn hồ sơ đấu thầu xây lắp. Bắc Việt Luật – cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu, cung cấp thông tin về đấu thầu và các thông tin khác liên quan. Mời các bạn tham ...

Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 28 tháng 6, 2011

MẪU THƯ MỜI THẦU GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi khi đã xác định được danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu) ……, ngày ……… ...

Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung 1 3 Chủ đầu tư: _____________________ [Ghi tên chủ đầu tư] 4 Nhà thầu: ______________________ [Ghi tên nhà thầu] 6 Tư vấn giám sát: ...

Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

QUẢN LÝ CHI PHÍ Biểu giá hợp đồng Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện ...

Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: ______________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng ...

Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

GIẤY ỦY QUYỀN Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ____, tại ________ Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo ...

Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 27 tháng 6, 2011

ĐƠN DỰ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ______ Kính gửi: _______________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời ...

Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
Hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Hình thức chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa rất phổ biến. Ngoài nội dung khác nhau giữa HSMT và HSYC về vấn đề nêu nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa thì cần phải lưu ý những nội dung ...

Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
Thời điểm ghi trong Bảo lãnh dự thầu
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • 10 tháng 4, 2011

Hỏi: Trong 1 cuộc đấu thầu, trong HSMT yêu cầu hiệu lực của đảm bảo dự thầu là 120 ngày, như thế tức là phải có hiệu lực kể từ thời điểm đóng thầu là từ 9h ngày 10/10/2009 đến 9h ngày ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật